بدنه خبر

صفحه نخست /ملاحظات درج وابستگی سازمانی ...

ملاحظات درج وابستگی سازمانی مراکز تحقیقاتی توسط پژوهشگران درمقالات

پنجشنبه / 01 شهریور 1397

همانطور که استحضار دارید، برخی از اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران به صورت همزمان عضو مؤسس یا وابسته بیش از یک مرکز تحقیقاتی هستند. از آنجا که کسب حداکثر امتیاز توسط بیش از یک مرکز تحقیقاتی اهمیت شایانی در ارزشیابی و رتبه بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه دارد. از این رو خواهشمند است مشابه نمونه زیر در صورتیکه اعضای مراکز مختلف در یک مقاله مشارکت دارند، وابستگی سازمانی به شکل متنوع با بهره گیری از الگوی زیر درج شود بدیهی است مجری اصلی طرح لازم است وابستگی سازمانی مرکز تحقیقاتی تصویب کننده طرح را بیاورد و سایر مجریان و همکاران می توانند وابستگی سازمانی سایر مراکزی را که عضو هستند به مقاله اضافه نمایند.

First Author 1, Second Author 2, Third Author 1,3, Fourth Author4,5

 

1 Brucellosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2 Social Determinants of Health Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

3Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4 Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

5 Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

 

شایان ذکر است در مقالاتی که برگرفته از طرح های دانشجویی مصوب مرکز پژوهش دانشجویان هست، درج وابستگی سازمانی مرکز پژوهش دانشجویان به صورت  Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

ضرورت دارد.

بایگانی خبرها