بدنه خبر

صفحه نخست /کارگاه جستجو در منابع ...

کارگاه جستجو در منابع الکترونیک پایگاه های Science Direct ,ISI Web of Knowledge

سه‌شنبه / 13 تیر 1391

کارگاه جستجو در منابع الکترونیک پایگاه ISI, Science Direct
 ویژه اعضای هیئت علمی یکشنبه 18 تیرماه 1391
ساعت 8-13 در مرکز آموزش  رایانه شماره 1
 
 
 
 
 
 
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک پایگاه ISI, Science Direct
 ویژه کارشناسان دانشگاه دوشنبه 19 تیرماه 1391
ساعت 8-13 در مرکز آموزش  رایانه شماره 1
 
 
 
 
 
 
بایگانی خبرها