بدنه خبر

صفحه نخست /فریب پژوهشگران از طریق دریافت ...

فریب پژوهشگران از طریق دریافت وجه در قبال ارجاع به مقالات افراد

شنبه / 17 شهریور 1397

 فریب پژوهشگران از طریق دریافت وجه در قبال ارجاع به مقالات افراد   

دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی طی مکاتبه ای ، درخصوص سوء استفاده افراد سودجو و اقدام به دریافت وجه در قبال ارجاع به مقالات افراد ، در مقالات از پیش آماده خود با اشاره به اینکه این اقدام برخلاف اصول و استانداردهای اخلاق در پژوهش های علمی بوده و تخلف پژوهشی محسوب می گردد هشدار دادند.  
بایگانی خبرها