بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان شرکت در نوزدهمین دوره ...

فراخوان شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

یکشنبه / 01 مهر 1397

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، فراخوان شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان آغاز گردید.
علاقمندان به شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان می توانند مدارک خود را تا تاریخ 30 مهر ماه 1397 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ژیرو قسمت فرم ها و آیین نامه ها یا سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به آدرس www.research.umsha.ac.ir مراجعه نمایند.
بایگانی خبرها