بدنه خبر

صفحه نخست /ملاحظات همکاری دانشجویان ...

ملاحظات همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با سایر دانشگاه ها

شنبه / 29 دی 1397

ملاحظات همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با سایر دانشگاه ها

نظر به اهمیت اطمینان از اصالت طرح های تحقیقاتی و نتایج مربوطه در فرآیند هرگونه همکاری در مقالات اعم از نویسنده اول، مسئول یا همکار، ضرورت دارد به منظور پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی، قبل از هرگونه مشارکت و قبول همکاری متقابل به عنوان نویسنده همکار،  از اصالت طرح تحقیقاتی مربوطه در دانشگاه محل اجرای طرح یعنی تصویب و تائید آن در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است همکاری متقابل با دانشگاه ها در سطح کشور و همین طور در سطح بین المللی نقش مهمی در ارتقاء کیفی و کمی پژوهش های دانشگاه خواهد داشت.


pasting
بایگانی خبرها