بدنه خبر

صفحه نخست /لزوم تکمیل فرم تعهد نامه ...

لزوم تکمیل فرم تعهد نامه اصالت اثر

دوشنبه / 01 اردیبهشت 1399

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز می رساند کلیه پایاننامه های مصوب از تاریخ 10/02/1399 ملزم به تکمیل فرم تعهد نامه اصالت اثر می باشند. فرم مربوطه می بایست پس از تکمیل و امضاء ، در فایل گزارش نهایی (پس از فرم صورتجلسه دفاع ) ثبت  و در نهایت در سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو بارگزاری نمایند. لازم به ذکر است فرم مذکور در صفحه اول ژیرو ، قسمت فرم ها و آیین نامه ها موجود می باشد. 

 
بایگانی خبرها