بدنه خبر

صفحه نخست /فرم پیش نویس مطالعات گزارش ...

فرم پیش نویس مطالعات گزارش موردی

شنبه / 21 تیر 1399

با توجه به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 27/03/1399، مطالعات گزارش موردی، قابلیت اجرای یک طرح تحقیقاتی را ندارند و صرفا جهت دریافت شناسه اخلاق (جهت ارائه به مجلات چاپ کننده مقالات) در سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو ثبت خواهند گردید و تصویب نهایی نخواهند شد. پژوهشگران محترمی  که تصمیم به انجام مطالعات گزارش موردی دارند، می بایست فرم مربوطه را تکمیل و پس از آن در سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو بارگزاری نمایند.

لینک فرم: /_JRS/Files/News/f.pdf

بایگانی خبرها