بدنه خبر

صفحه نخست /پژوهش های مداخله ای مرتبط با ...

پژوهش های مداخله ای مرتبط با بیماری کووید 19

چهارشنبه / 22 مرداد 1399

به استناد نامه شماره 700/1971/د مورخ 99/5/22وزارت متبوع  به استحضار می رساند انجام پژوهش های مداخله ای مرتبط با بیماری کووید ۱۹ در قالب کارآزمایی های بالینی مطابق با روند اجرای سایر پژوهش‌های بالینی می باشد و ضروری است فرایند مرسوم دانشگاه ها مطابق با دستورالعمل های مرتبط پیشین رعایت شود به طوری که ابتدا بررسی علمی در شورای علمی پژوهشی صلاحیت دار و سپس بررسی اخلاقی در کارگروه کمیته اخلاق در پژوهش معتبر انجام و کد اختصاصی اخلاق در پژوهش از طریق سامانه ملی اخلاق صادر و طرح در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران ثبت گردد لازم به به یاد آوری است برای انجام کارآزمایی‌های بالینی مذکور مذکور نیازی به مجوز ستاد کرونا وجود ندارد در صورتی که نتایج مداخله اثر بخشی دارو و یا روش درمانی خاصی را جهت پیشگیری بهبود و یا درمان بیماری نشان میداد ضروری است گزارش آن از طریق معاونت پژوهشی و با اطلاع معاونت درمان دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت درمان وزارت بهداشت و نیز کمیته علمی کشوری کرونا ارسال گردد در صورتی که در بررسی های انجام شده توسط مراجع ذیربط سودمند بودن مداخله مورد تایید قرار گرفت و مجوز مربوطه صادر شد امکان رسانه کردن موضوع و یا استفاده و بکارگیری دارو و یا روش درمانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی فراهم خواهد شد.

بایگانی خبرها