بدنه خبر

صفحه نخست /آدرس قابل قبول مرکز پژوهش ...

آدرس قابل قبول مرکز پژوهش دانشجویان برای چاپ مقالات

دوشنبه / 25 خرداد 1394

پژوهشگران محترم دانشگاه می توانند برای آدرس دهی مقالات منتج از طرح های تحقیقاتی دانشجویی از آدرس های زیر استفاده نمایند.

 

مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

 

Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
بایگانی خبرها