بدنه خبر

صفحه نخست /پژوهشگر گرامی

پژوهشگر گرامی

شنبه / 26 تیر 1395

پژوهشگر گرامی


لطفا شماره طرح/ شماره پایان نامه (Grant Number) خود را برای استفاده در قسمت تشکر و قدردانی مقالات مستخرج از آن نزد خود نگهدارید. ضمنا این شماره اختصاصی در سامانه ژیرو کلیه مشارکت کنندگان  طرح  یا پایان نامه،  در قسمت مستندات  مندرج در فایل قرارداد بارگزاری شده است.

1.نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله انگلیسی

Acknowledgements

This study has been adapted from an MSc thesis at Hamadan University of Medical Sciences.

Funding

The study was funded by Vice-chancellor for Research and Technology, Hamadan University of Medical Sciences (No. 9304242115).

 

2.نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله فارسی

تشکر و قدردانی:

نویسندگان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر حمایت مالی این مطالعه در قالب طرح شماره 9403121226 تشکر و قدردانی می نمایند. این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته اپیدمیولوژی است.

 

 

بایگانی خبرها