بدنه خبر

صفحه نخست /آیین هجدهمین جشنواره پژوهش و ...

آیین هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1396

پنجشنبه / 20 مهر 1396

برای دریافت آیین نامه هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری مربوطه و فرم شرکت در جشنواره به قسمت فرم ها و آیین نامه ها در صفحه اول سامانه ژیرو مراجعه شود.
بایگانی خبرها