بدنه خبر

صفحه نخست /سامانه علم سنجی دانشگاه های ...

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شنبه / 26 اسفند 1396

به اطلاع می رساند سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس Http://usid.research.ac.ir طراحی و پیاده سازی شده و برای استفاده عموم در دسترس است. این سامان دربرگیرنده تمامی اطلاعات علم سنجی دانشگاه ها شامل تعداد مقالات، تعداد استنادات، h-index, استناد به ازای مقاله، خود استنادی دانشگاهی، تعداد و درصد مقالات بین المللی، مقالات پر استناد، مقالات منتشر شده در مجلات برتر و سایر شاخص های دانشگاهی است. فهرست اسامی دانشگاه ها در صفحه اول این سامانه براساس شاخص h-index آنها که روزانه استخراج می شود، مرتب گردیده است. با انتخاب نام هر دانشگاه، صفحه اختصاصی آن دانشگاه نمایش داده خواهد شد که دربرگیرنده سایر اطلاعات شامل نسبت استناد به مقاله، هرم اعضای هیئت علمی، فهرست مقالات منتشر شده براساس شاخص های Impact Factor و CiteScore توزیع جغرافیایی همکاری های بین المللی و سایر شاخص ها است. علاوه بر این اعضای هیات علمی و اطلاعات ایشان نیز در صفحه فوق قابل مشاهده است.
بایگانی خبرها