بدنه خبر

صفحه نخست /تأمین ارز هزینه ارتباطات ...

تأمین ارز هزینه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

پنجشنبه / 10 خرداد 1397

تأمین ارز هزینه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

در جهت تأمین ارز هزینه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی، مکاتبه  شماره 100/154 مورخ 1397/02/16 قائم مقام وزارت بهداشت ارسال شد و متعاقب آن ، دستور ریاست محترم بانک مرکزی اخذ و توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در حال پیگیری است که  اطلاعات تکمیلی آن بزودی اعلام خواهد شد.

بایگانی خبرها