بدنه خبر

صفحه نخست /ملاحظات قابل توجه در فرآیند ...

ملاحظات قابل توجه در فرآیند بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

یکشنبه / 27 خرداد 1397

 ملاحظات قابل توجه در فرآیند بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

 1- به استناد تبصره مربوط به ماده 2-1 راهنمای بازنگری شده اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با توشیح وزیر محترم، هرگونه اجبار یا الزام مستقیم و غیر مستقیم افراد مراجعه کننده، برای استفاده قانونی از اطلاعات نمونه ها و داده های موجود در مراکز و بیمارستان ها برای قراردادن نام فرد یا افراد مشخص در زمره نویسندگان،تخلف پژوهشی محسوب می شود.
 

2- زمان بررسی طرح ها در تمامی مراحل شامل انتخاب داور و انجام داوری، مطابق روال پیش بینی شده در سامانه ژیرو مورد توجه قرار گیرد و تحت هر شرایطی مراحل بررسی در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

 

3- در رابطه با طرح های کارمندی حسب موضوع، طرح در شورای دانشکده بدون نیاز به طرح در گروه آموزشی مرتبط مطرح گردد. بدیهی است انتخاب داور از گروه آموزشی مرتبط با طرح توصیه می شود.

 

4-    حضور مجری طرح در جلسات شورا برای بررسی طرح تحقیقاتی امری اختیاری است. انتظار می رود مراحل داوری همتا با درج کامنت در ژیرو صورت گیرد و بر مبنای آن تصمیم گیری صورت گیرد.

 
5با توجه به فراهم بودن دسترسی اعضای تمام شوراهای پژوهشی در سطوح مختلف به سامانه ژیرو و امکان درج کامنت روی طرح ها، انتظار می رود  این مهم به اعضای شورا اطلاع رسانی شود و مشاهده و بررسی طرح صرفا به جلسه حضوری محدود نگردد. 
 
 
بایگانی خبرها