آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم رضایت نامه  
2 دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی  
3 ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
4 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400  
2 فرم شرکت در بیست و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400  

فرم خام پروپوزال ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی - ویرایش آبان ماه ماه 1400  
2 فرم پروپوزال طرح های فناوری - ویرایش آبان ماه 1400  
3 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارمندی - ویرایش آبان ماه 1400  
4 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی HSR - ویرایش آبان ماه 1400  
5 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش آبان ماه 1400  
6 فرم پروپوزال پایان نامه- ویرایش آبان ماه 1400  
7 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی انگلیسی زبان- ویرایش آبان ماه 1400  

گزارش نهایی

 عنواندریافت فایل
1 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی فناوری- ویرایش اسفندماه 1400  
2 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی- ویرایش آذرماه 1400  
3 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی کارمندی- ویرایش آذرماه 1400  
4 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-ویرایش آذر 1400  
5 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی HSR - ویرایش آذر ماه 1400  
6 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه-ویرایش آذر ماه 1400  
7 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی - ویرایش آبان ماه1400  
8 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی HSR -جایگزین کردن مقالات -ویرایش مهر ماه 1399  
9 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-جایگزین کردن مقالات -ویرایش مهرماه 1399  
10 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی کارمندی-جایگزین کردن مقالات -ویرایش مهر ماه 1399  
11 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی-جایگزین کردن مقالات- ویرایش مهر ماه 1399  
12 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی فناوری-جایگزین کردن مقالات- ویرایش اسفندماه 1400  
13 چک لیست بررسی گزارش نهایی  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطان  
2 دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی  
3 ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
4 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  
5 دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت  
6 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز  
7 آیین نامه اجرایی گرنت پژوهشی 1396  
8 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی  
9 آیین نامه نشر آثار علمی و پژوهشی دانشگاه  
10 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395  
11 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی - تیرماه1400  
12 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی تمام وقت جغرافیایی  
13 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -ویرایش مرداد ماه 1395  
14 دستورالعمل اجرائی تصویب پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی ( PhD by Research)  
15 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه  
16 راهنمای تکمیل جدول شماره یک پروپوزال مربوط به هزینه های پرسنلی  
17 دستورالعمل دوره پسا دکترای صنعتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور  
18 آیین نامه پایه تشویقی پژوهش  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم رضایت نامه  
2 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی  
3 فرم درخواست پاداش مقاله -ویرایش مردادماه 1398  
4 فرم های کاربست نتایج تحقیقات- ویرایش تیرماه 1397  
5 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش دیماه 1400  
6 فرم درخواست اصلاح مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی/ پایان نامه / طرح دانشجویی  
7 فرم همایش خارج از کشور دانشجویان  
8 فرم همایش خارج از کشور غیر هیئت علمی  
9 فرم همایش خارج از کشور هیئت علمی  
10 فرم همایش داخل کشور دانشجو  
11 فرم همایش داخل کشور هیئت علمی  
12 فرم تحویل گزارش نهایی طرح تحقیقاتی و پایان نامه  
13 فرم همایش داخل کشور غیر هیئت علمی  
14 فرم تعهدنامه اصالت اثر  
15 فرم پیش نویس مطالعات گزارش موردی  
16 فرم تایید گزارش پیشرفت کار محقق پسا دکترا  
17 فرم ارزشیابی اثرات پژوهشی  
18 فرم عدم وجود عنوان مشابه (تکراری نبودن) پایان نامه  
19 فرم دریافت معرفی نامه  
20 فرم درخواست حق محرومیت از مطب  
21 فرم تفاهم نامه اجرای طرحهای پژوهشی مشترک  
22 فرم تعهد مجری طرح 50 درصد  
23 فرم درخواست افزایش بودجه  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395  
2 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در سال 1401  
3 فایل آموزشی سامانه  
4 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  
5 قالب خام فایل تدوین پوستر ( فارسی)  
6 قالب خام فایل تدوین پوستر ( انگلیسی)