آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه نوزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397  
2 فرم شرکت در نوزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397  
3 پوستر نوزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397  

پروپوزال

 عنواندریافت فایل
1 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی - ویرایش مردادماه 1397  
2 فرم پروپوزال طرح های فناوری - ویرایش مردادماه 1397  
3 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارمندی - ویرایش مردادماه 1397  
4 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی HSR - ویرایش مردادماه 1397  
5 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش مرداماه 1397  
6 فرم پروپوزال پایان نامه- ویرایش مردادماه 1397  

گزارش نهایی

 عنواندریافت فایل
1 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی- ویرایش تیرماه 1397  
2 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی کارمندی- ویرایش تیرماه 1397  
3 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-ویرایش تیرماه 1397  
4 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی HSR - ویرایش تیرماه 1397  
5 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه-ویرایش تیرماه 1397  
6 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی - ویرایش تیرماه 1397  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
2 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  
3 دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت  
4 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز  
5 آیین نامه اجرایی گرنت پژوهشی 1396  
6 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی  
7 آیین نامه نشر آثار علمی و پژوهشی دانشگاه  
8 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها- شهریور 1395  
9 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395  
10 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات- ویرایش مرداد 1395  
11 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی  
12 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی تمام وقت جغرافیایی  
13 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -ویرایش مرداد ماه 1395  
14 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم رضایت نامه  
2 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی  
3 فرم درخواست پاداش مقاله -ویرایش مردادماه 1397  
4 فرم های کاربست نتایج تحقیقات- ویرایش تیرماه 1397  
5 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش بهمن 1395  
6 فرم درخواست اصلاح مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی/ پایان نامه / طرح دانشجویی  
7 فرم شرکت در همایش خارجی(لطفا فرم شرکت در همایش را تکمیل و سپس درگام دوم" مستندات" درخواست من بارگذاری نمایید).  
8 فرم شرکت در همایش داخلی (لطفا فرم شرکت در همایش را تکمیل و سپس درگام دوم" مستندات" درخواست من بارگذاری نمایید).  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395  
2 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در سال 1397  
3 فایل آموزشی سامانه  
4 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی