آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

 عنواندریافت فایل
1 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی - ویرایش تیرماه 1396  
2 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی HSR - ویرایش تیرماه 1396  
3 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارمندی - ویرایش تیرماه 1396  
4 فرم درخواست اصلاح مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی/ پایان نامه / طرح دانشجویی  
5 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395  
6 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش آبان 1395  
7 فرم جدید پروپوزال پایان نامه- ویرایش آبان 1395  
8 فرم جدید پروپوزال طرح فنآوری سال 1395  
9 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها- شهریور 1395  
10 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی  
11 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در سال 1395  
12 اولویت های تحقیقاتی HSR در سال 1395  
13 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه  
14 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی  
15 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش بهمن 1395  
16 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ویرایش تیرماه 1395  
17 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی-بهمن ماه 1395  
18 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-بهمن ماه 1395  
19 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه-بهمن ماه 1395  
20 فرم های کاربست نتایج تحقیقات  
21 آیین نامه اجرایی اعطای گرنت پژوهشی 1395  
22 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -ویرایش مرداد ماه 1395  
23 فرم جدید درخواست پاداش مقاله ویرایش آبان 1395  
24 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات- ویرایش مرداد 1395  
25 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395  
26 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی  
27 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز  
28 آئین نامه محرومیت از مطب  
29 آیین نامه اعطای نشان پژوهشی و گرنت- ویرایش آذر ماه 1395  
30 آیین نامه هیجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396  
31 نمونه فرم رضایت نامه  
32 فایل آموزشی سامانه