آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

 عنواندریافت فایل
1 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395  
2 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی-کارمندی-HSR -ویرایش آبان 1395  
3 فرم جدید پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش آبان 1395  
4 فرم جدید پروپوزال پایان نامه- ویرایش آبان 1395  
5 فرم جدید پروپوزال طرح فنآوری سال 1395  
6 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها- شهریور 1395  
7 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی  
8 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در سال 1395  
9 اولویت های تحقیقاتی HSR در سال 1395  
10 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه  
11 دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی  
12 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش بهمن 1395  
13 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ویرایش تیرماه 1395  
14 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی-بهمن ماه 1395  
15 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-بهمن ماه 1395  
16 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه-بهمن ماه 1395  
17 فرم های کاربست نتایج تحقیقات  
18 آیین نامه اجرایی اعطای گرنت پژوهشی 1395  
19 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -ویرایش مرداد ماه 1395  
20 فرم جدید درخواست پاداش مقاله ویرایش آبان 1395  
21 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات- ویرایش مرداد 1395  
22 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395  
23 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی  
24 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز  
25 آئین نامه محرومیت از مطب  
26 آیین نامه اعطای نشان پژوهشی و گرنت- ویرایش آذر ماه 1395  
27 آیین نامه هیجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396  
28 نمونه فرم رضایت نامه  
29 فایل آموزشی سامانه