آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم رضایت نامه  
2 دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی  
3 ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
4 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

 عنواندریافت فایل
1 پوستر بیستمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1398  
2 آیین نامه بیستمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1398  
3 فرم شرکت در بیستمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1398  

پروپوزال

 عنواندریافت فایل
1 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی - ویرایش مردادماه 1397  
2 فرم پروپوزال طرح های فناوری - ویرایش مردادماه 1397  
3 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کارمندی - ویرایش مردادماه 1397  
4 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی HSR - ویرایش مردادماه 1397  
5 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی دانشجویی- ویرایش مردادماه 1397  
6 فرم پروپوزال پایان نامه- ویرایش مردادماه 1397  
7 فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی انگلیسی زبان- ویرایش فروردین 1399  

گزارش نهایی

 عنواندریافت فایل
1 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی فناوری- ویرایش آذر ماه 1398  
2 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی هیئت علمی- ویرایش اردیبهشت ماه 1399  
3 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی کارمندی- ویرایش اردیبهشت ماه 1399  
4 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشجویی-ویرایش اردیبهشت 1399  
5 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی HSR - ویرایش اردیبهشت ماه 1399  
6 قالب خام فایل تدوین گزارش نهایی پایان نامه-ویرایش اردیبهشت ماه 1399  
7 دستورالعمل نحوه نگارش و تنظیم گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی - ویرایش تیرماه 1399  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطان  
2 دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی  
3 ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی  
4 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  
5 دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت  
6 آئین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی مرور ساختارمند و متاآنالیز  
7 آیین نامه اجرایی گرنت پژوهشی 1396  
8 آیین نامه روندتصویب طرح های تحقیقاتی ویژه دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در مراکز تحقیقاتی  
9 آیین نامه نشر آثار علمی و پژوهشی دانشگاه  
10 آئین نامه تصویب و بررسی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی - بهمن ماه 1398  
11 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی ثبت اختراعات و ابداعات در سال 1395  
12 دستورالعمل پرداخت پاداش تشویقی چاپ مقالات- ویرایش بهمن1398  
13 شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی تمام وقت جغرافیایی  
14 نمونه صحیح درج وابستگی سازمانی مقالات اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه -ویرایش مرداد ماه 1395  
15 سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه  
16 دستورالعمل اجرائی تصویب پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی ( PhD by Research)  
17 راهنمای تکمیل جدول شماره یک پروپوزال مربوط به هزینه های پرسنلی  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم رضایت نامه  
2 فرم درخواست شرکت در همایش علمی خارج از کشور اعضاء هیأت علمی  
3 فرم درخواست پاداش مقاله -ویرایش مردادماه 1398  
4 فرم های کاربست نتایج تحقیقات- ویرایش تیرماه 1397  
5 فرم های پرداخت هزینه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها - ویرایش مهر 1398  
6 فرم درخواست اصلاح مشارکت کنندگان طرح تحقیقاتی/ پایان نامه / طرح دانشجویی  
7 فرم همایش خارج از کشور دانشجویان  
8 فرم همایش خارج از کشور غیر هیئت علمی  
9 فرم همایش خارج از کشور هیئت علمی  
10 فرم همایش داخل کشور دانشجو  
11 فرم همایش داخل کشور هیئت علمی  
12 فرم تحویل گزارش نهایی طرح تحقیقاتی و پایان نامه  
13 فرم همایش داخل کشور غیر هیئت علمی  
14 فرم تعهدنامه اصالت اثر  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 نمونه درج شماره طرح/شماره پایان نامه (Grant Number) در قسمت تشکر و قدردانی مقاله-تیرماه 1395  
2 اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در سال 1398  
3 فایل آموزشی سامانه  
4 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی  
5 قالب خام فایل تدوین پوستر ( فارسی)  
6 قالب خام فایل تدوین پوستر ( انگلیسی)