مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عفونت تنفسی فوقانی کودکان و ...
عنوان عفونت تنفسی فوقانی کودکان و مصرف آنتی بیوتیک : بررسی آگاهی ،نگرش،وعملکرد والدین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنتی بیوتیک،عفونت تنفسی فوقانی،کودکان ،ایران
چکیده زمینه و هدف : مقاومت آنتی بیوتیکی یک موضوع مهم بهداشت عمومی است زیرا پاتوژن های مقاوم به آنتی بیوتیک در حال افزایش است.یکی از عوامل مهم درگسترش مقاومت انتی بیوتیکی مصرف بی رویه آنتی بیوتیک است .عفونتهای تنفسی فوقانی از شایعترین موارد تجویز انتی بیوتیک به کودکان می باشد در حالیکه این عفونتها عمدتا منشا ویروسی دارند. تجویز انتی بیوتیک توسط پزشکان تحت تاثیر باورها، رفتارها و فشارهای وارده از طرف بیماران نیز می باشد. هدف این مطالعه بررسی آگاهی ،نگرش و رفتار والدین کودکان استان همدان رادر مورد مصرف آنتی بیوتیک در عفونتهای تنفسی فوقانی است. روش بررسی : این مطالعه مقطعی به روش بررسی دانش، نگرش و آگاهی انجام شد. برای اینکار از پرسشنامه ساخته شده توسط محقق استفاده گردید. والدین مورد مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای متناسب با جمعیت از بین والدینی که سال 1391 کودک به مراکز بهداشتی استان همدان مراجعه می کردند انتخاب شدند . یافته ها: مجموعا 1020 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند . طبق نتایج حدود 43 درصد والدین معتقدند که اکثر عفونت های تنفسی فوقانی ویروسی هستند. حدود نیمی از والدین(3/47) تمایل دارند پزشکی را انتخاب کنند که زود انتی بیوتیک تجویز کند و حدود 30 درصد مستقیما از پزشک درخواست آنتی بیوتیک می کنند. نتیجه گیری : نتایج به دست امده که نشان می دهد والدین دانش ، نگرش و عملکرد مناسب در مورد مصرف انتی بیوتیک در عفونت تنفسی فوقانی کودکان ندارند و لازم است آموزش والدین از طریق پزشکان و رسانه های عمومی بیشتر شود.
پژوهشگران ایرج صدیقی (نفر اول)، شهلا نوری (نفر دوم)، سعادت ترابیان ( تسویه حساب ) (نفر سوم)، بهجت غضنفرزاده (نفر چهارم)