مشخصات پژوهش

صفحه نخست /توسعه یک پایگاه دانش برای ...
عنوان توسعه یک پایگاه دانش برای تجزیه و تحلیل حوادث فرایندی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هستی شناسی، پایگاه داده، جستجوی معنایی، بازنمایش دانش
چکیده زمینه و هدف: یکی از روشهای مورد استفاده در بررسی حوادث، استفاده از دادههای حوادث گذشته است. این داده ها معمولاً در پایگاههای داده گردآوری شدهاند. پایگاههای داده موجود، دارای محدودیتهایی نظیر عدم توانایی درک ارتباطات بین داده های مستقل از هم هستند. در این مقاله سعی شده است با ایجاد یک پایگاه دانش برای حوادث فرایندی، ضمن تجمیع دانش مربوطه، منبع مناسبی برای انجام فعالیت بررسی حوادث ایجاد شود. در این فرایند پایگاه دادهها به پایگاه دانش تبدیل میشود. روش بررسی: ابتدا دانش در دسترس در خصوص حوادث فرایندی از طریق تحلیل آنها گردآوری شد. سپس دادهها وارد نرم افزار Protégé گردید. برای ایجاد پایگاه دانش از رویکرد هستی شناسی استفاده شد. یافته ها: پایگاه دانش ایجاد شده امکان شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با حوادث فرایندی و استخراج آن دادهها در بررسی حوادث را ممکن میسازد. همچنین این پایگاه جستجوی معنایی بین کلاسها یا مفاهیم اصلی مرتبط با حوادث فرایندی را عملی میکند. نتیجه گیری: استفاده از پایگاههای دانش باعث افزایش سرعت تحلیل حوادث و شناسایی علل ریشه ای آنها شده و امکان طراحی و پیاده سازی اقدامات مداخله ای را فراهم می سازد.
پژوهشگران امید کلات پور (نفر اول)، ایرج محمدفام (نفر دوم)، رستم گلمحمدی (نفر چهارم)