مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ازن زﻧﯽ ...
عنوان ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﯿﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺲ در ﺣﺬف رﻧﮓ راﮐﺘﯿﻮ رد 198 از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی آﺑﯽ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری، زﺋﻮﻟﯿﺖ، رﺑﺎﯾﻨﺪه رادﯾﮑﺎل، ﻣﺲ
چکیده ﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺣﺬف رﻧﮓ ﻫﺎ از ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ. اﺧﯿﺮاً، از روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿﻠﻮﻻﯾﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺲ در ﺣﺬف رﻧﮓ راﮐﺘﯿﻮ رد 198 از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی آﺑـﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ : اﺑﺘﺪا زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ اﺻـﻼح ﮔﺮدﯾـﺪ . ﺳـﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی pH، ﻏﻠﻈـﺖ اوﻟﯿـﻪ رﻧـﮓ، دوز ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و دوز رﺑﺎﯾﻨﺪه رادﯾﮑﺎل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . آزﻣﺎﯾـﺸﺎت ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری در راﮐﺘﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﻓﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ وﯾﮋه زﺋﻮﻟﯿـﺖ و ﻫـﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی زﺋﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی XRD، BET،XRF ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ . از آﻧـﺎﻟﯿﺰ COD ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ pH، دوز ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻧ ﺸﺎن داد ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف رﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ رﻧﮓ از 100 ﺑﻪ 500 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺣﺬف از 92 درﺻﺪ ﺑـﻪ 68 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی رﻧﮓ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ازن زﻧﯽ ﺳﺎده 20 درﺻﺪ و ازن زﻧﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری 45 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، ﺗﻬﯿﻪ آﺳﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن زﺋﻮﻟﯿﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﺋﻮﻟﯿﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)، قربان عسگری (نفر دوم)، محمدتقی صمدی (نفر چهارم)