مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ...
عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎروق ﺗﻜﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ (GIS) در ﺳﺎل1390
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ، GIS
چکیده ﭼﻜﻴﺪه ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ آب ﺟﻬﺖ ﭘـﺎﻳﺶ ر ودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻣـﺼﺮف آن ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺎورزی اﻣﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺷـﺎﺧﻪ راﺳـﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎروق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻜﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ، pH، ﻫﺪاﻳﺖ وﻳﮋه آب (EC)، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﻳﻢ (SAR) و ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل در 5 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣـﺴﺘﻘﺮ در ﻃـﻮل رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1390 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴـﺮات EC و SAR ﺑـﺎ دﺑـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از روی دﻳﺎﮔﺮام وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ و ﻧﺮم اﻓﺰار GIS ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ SAR و EC ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1/3 و 1368 µs/cm ﺑﺮای اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻼﻗﻲ ﺳـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ زرهﺷـﻮران (C) در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻠﻘﻴﺲ (A) در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه ﺑـ ﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس SAR در ﻛـﻼس S1 (ﺧﻄﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﻛﻢ) و ﺑﺮ اﺳﺎس EC ﺑﻴﻦ ﻛﻼسﻫﺎی C3 ،C2 ،C1 (ﺧﻄﺮ ﺷﻮری ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد) در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. اﺳﺘﻨﺘﺎج: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ ﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻼس آب در ﻓﺼﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ از ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . اﺣﺘﻤﺎﻻ وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﻫﺎی رﺳﻮﺑﻲ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آﻫﻚ ﺳﺎز و ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻃﻼی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧد.
پژوهشگران ادریس حسین زاده (نفر اول)، علیرضا رحمانی (نفر سوم)