مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر به کارگیری DOULA بر ...
عنوان تأثیر به کارگیری DOULA بر میزان اضطراب زائو در بخش زایمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اضطراب، زایمان ، Doula
چکیده چکیده زمینه و هدف: در دوران حاملگی تجربه اضطراب زایمان میتواند از نظر جسمی و روانی بسیار آسی بزا فردی است که به عنوان پشتیبان مادر در اتاق زایمان حضور م ییابد و در طول زایمان Doula . باشد برای مادر حمایت مداوم جسمی و عاطفی را فراهم م یکند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ب هکارگیر ی بر اضطراب زائو حین زایمان انجام یافته است. Doula روش بررسی: مطالعه تجربی حاضر به صورت سری زمانی دارای گروه شاهد تصادفی شده انجام یافته 1391 ، به - است. 64 زائوی دارای معیارهای پژوهش بستری در بیمارستان فاطمیه همدان در سا لهای 92 صورت دردسترس در بخش زایمان انتخاب به صورت تصادفی ساده در گروه شاهد یا مداخله قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب اشپی لبرگ و یک چک لیست بوده است. نتایج حاصل با استفاده از مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. Stata- آزمونهای پارامتری و ناپارامتری و نر مافزار 11 یافت هها: دو گروه در زمان اجرای طرح از نظر سن، تحصیلات، میزان درآمد، محل زندگی و میزان اضطراب پس .(p>0/ پنهان تقریباً مشابه هم بودند. اضطراب آشکار در بدو ورود به لیبر در دو گروه مشابه هم بود ( 05 از انجام مداخله، میزان اضطراب آشکار در گروه مداخله در پایان حضور در اتاق لیبر، در پایان حضور در .(p<0/ اتاق زایمان و همچنین اتاق ریکاوری به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بوده است ( 001 در کاهش اضطراب زایمان و در نتیجه عوارض Doula ، نتیج هگیری: براساس یافتههای این پژوهش ناشی از آن بسیار مؤثر است
پژوهشگران گیتا سنگستانی(بازنشسته) (نفر اول)، مهناز خطیبان (نفر دوم)، جلال پورالعجل (نفر سوم)، خدایار عشوندی (نفر چهارم)