مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری ...
عنوان بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی با ابعاد میز و نیمکتهای موجود در مدارس شهر همدان در سال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارگونومی، آنتروپومتری، طراحی، میز و نیمکت
چکیده مقدمه: با توجه به نقش اساسی میز و نیمکتهای مناسب در نشستن دانشآموزان با پوسچر صحیح و اینکه میز و نیمکتهاای غیار ارگونومیا باعا پوساچ ر نامناسب شده و کمردرد، گردن درد، عدم تمرکز و ناراحتی به وجود میآورند، این مطالعه با هاد بررسای تطااب ابعااد آنتروپاومتر ی دانا شآماوزا ن با ا میاز و نیمکتهای موجود در مدارس ابتدایی شهر همدان انجام شد . مواد و روش ها: در این مطالعه 066 نفر از دانشآموزان مدارس پسرانه ابتدایی شهر همدان مورد بررسی قرارگرفتند و علاوه بر قد و وزن آنها ابعاد آنتروپومتری شامل ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی، طول باسن- رکبی و پهنای باسن آنها اندازهگیری شد. ساس تناساب ابعااد میاز و نیمکات موجاود در مدارس شهر همدان با ابعاد ارگونومی محاسبه شده، مقایسه شد . یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد دو نوع میز و نیمکت موجود با ابعاد آنتروپومتری دانشآموزان تناسب ندارد. به ترتیب ارتفاع نشستنگاه، عم نشستنگاه، عرض 06،99،02،56 درصد از دانشآموزان و /5 ،60/5 ،93/ نشستنگاه، ارتفاع تکیهگاه، ارتفاع میز، ارتفاع زیر میز در میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه مشترک برای 5 06 درصد از دانشآموزان نامناسب بود /5 ،60/5 ،61/5 ،59 ،59/5 ،01/ میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه جداگانه به ترتیب برای 5 . نتیجهگیری: هر دو نوع میز و نیمکت موجود در مدارس شهر همدان برای دانشآموزان مناسب نبودند. عم نشستنگاه و ارتفاع نشستنگاه میا ز و نیمکا تهاای دارای نشستنگاه جداگانه نسبت به میز و نیمکتهای دارای نشستنگاه مشترک نسبتاً بهتر بود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)