مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر ...
عنوان بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در کاهش پلاک دندانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش بهداشت ، پلاک دندانی ، دانش آموزان ، دختر
چکیده پیش زمینه وهدف: آموزش رفتارهای بهداشتی دهان و دندان به دانش آموزان، یک موضوع مهم در پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان درسنین مدرسه می باشد. رویکرد جدید در زمینه خدمات بهداشتی استفاده از مدلها وتئوری های آموزشی مناسب می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در کاهش پلاک دندانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی شهر همدان انجام شد. مواد و روشها: دراین مطالعه مداخله ای نیمه تجربی، 120 نفر ازدانش آموزان به طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده که در2 مدرسه و 6 کلاس قرار داشتند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه 60 نفره شاهد و مدا خله قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه طراحی شده بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی، آگاهی، رفتار و تعیین شاخص پلاک دندان به وسیله قرصهای آشکار کننده بود. مداخله آموزشی شامل 4 جلسه آموزشی 60 دقیقه ای بود که فقط در گروه مداخله اعمال گردید. دو گروه، دو ماه پس از مداخله پیگیری شدند و در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنی داری نبود. پس از انجام مداخله بین دو گروه مداخله و شاهد از نظر میانگین نمرات سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی ، شدت درک شده (001/0> p)، موانع درک شده (001/0>p)، خودکار آمدی (001/0> p)، منافع درک شده (015/0>p )، آگاهی و رفتارهای بهداشتی (001/0> p)و شاخص پلاک دندانی(001/0>p) تفاوت معنی داری مشاهده شد. اما در سازه حساسیت درک شده تفاوت معنی دار مشاهده نشد (095/0= p). در نهایت عملکرد مطلوب با کاهش میزان پلاک دندان در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به خوبی نشان داده شد. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مداخله آموزشی برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند سبب ارتقاء رفتارهای بهداشتی دهان و دندان وکاهش پلاک دندانی در دانش آموزان گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)