مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه یافته های سونوگرافی ...
عنوان مقایسه یافته های سونوگرافی قبل و بعد از تزریق کورتون بر اساس EMG-NCV در بیماران کارپال تونل سندرم متوسط
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها سونوگرافی -سرعت هدایت عصبی -کورتون - سندرم کارپال تانل
چکیده ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل، ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻋﺼﺐ اﺳـﺖ.ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ سندرم تونل کارپ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﻛﺎر ﻛﺸﻴﺪن ﻣﺪاوم از ﻣﭻ و دﺳﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ازمون ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﮔﻨﻮﺳﺘﻴﻚ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﻳﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم آن ﭘﻴﺶ از ﻋﻤﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ وﻟﻲ پیشرفت ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻓﻦ آوری اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪی آن در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﻛﺎرﭘﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲ دردی، ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ، دﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ، و هزینه ﭘﺎﻳﻴﻦ تر آن اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺰاﻳﺎی آن می باشد. برای درمان این بیماری روش های غیر جراحی زیاذی مطرح شده است که یکی از آن ها تزریق کورتیکو استروئید است. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج حاصل از سونوگرافی قبل و بعد از تزریق کورتیکو استروئید می باشد
پژوهشگران عباس مرادی (هیئت علمی) (مشاور آماری)، حسین صارمی (استاد راهنمای دوم)، حمید گلمحمدی (مجری اصلی)