مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد مدل BASNEF در ارزیابی ...
عنوان کاربرد مدل BASNEF در ارزیابی فعالیت فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر همدان: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر تئوری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فعالیت فیزیکی ، بزنف، نوجوانان، قصد، رفتار.
چکیده زمینه و هدف: فعالیت بدنی قسمت مهمی از سبک زندگی سالم است که عامل مهمی برا ی سلامتی در همه سنین محسوب می گردد. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی منظم در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان با استفاده از مدل" بزنف " بود. روش بررسی: در این پژوهش مقطعی 622 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از شش دبیرستان داوطلبانه وارد مطالعه شدند.ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت بدنی بین المللی وسازه های مدل بزنف بود که به روش خودگزارشی تکمیل گردید .روایی و پایایی پرسشنامه با ااستفاده از پانل متخصصین و آلفا کرونباخ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو،آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد . یافته ها: 2/46درصد دانش آموزان فعالیت بدنی سبک، 28 درصد فعالیت بدنی متوسط و 8/25 درصد فعالیت بدنی شدید داشتند. بین متغیرهای، پایه تحصیلی، تحصیلات مادر، سابقه فعالیت جسمانی با فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه وجود داشت(05/0 (p˂. نگرش نسبت به رفتار، قصد رفتاری و عوامل قادر ساز با فعالیت بدنی رابطه داشتند(01/0 (p˂. هنجارهای انتزاعی از طریق قصد رفتاری بر فعالیت فیزیکی موثر بودند(001/0 (p ˂. نتیجه گیری: میزان پایین فعالیت بدنی دانش آموزان دختر در همدان ضرورت طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر مدلها و تئوریهای تغییر رفتار را برای ارتقا و حفظ فعالیت بدنی منظم مطرح می نماید.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)