مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ابعاد فرهنگ ایمىی ...
عنوان بررسی ابعاد فرهنگ ایمىی بیماران از دیدگا ه پرستاران شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ ایمىی،پرستاران ،بیمارستان
چکیده زمینه و هدف: فرهنگ ارائه دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار یعنی پذیرش و توجه به ایمنی بیمار به عنوان اولین اولویت و ارزش معمول در سازمان و یا به عنوان ارزش ها، عقاید، ادراک ها و گرایش های رایج کارمندان مراکز خدمات بهداشتی نسبت به ایمنی بیماران توصیف می گردد که در رفتار آنها متجلی می شود. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه پرستاران بیمارستان های منتخب شهر همدان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی می باشد. نمونه پژوهش را 215 نفر از پرستاران سه بیمارستان منتخب شهر همدان در سال 1391 تشکیل می دادند که به روش تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه پرستاران، از پرسشنامه ی فرهنگ ایمنی استنفورد استفاده شد. برای تحلیل داد ه ها از نرم افزار Spss نسخه 15 و آزمون های توصیفی استفاده شد. نتایج: وضعیت تمام ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های مربوطه غیر قابل قبول (ضعیف) می باشد. بعد "رهبری واحد برای ایمنی" در مجموع سه بیمارستان با 21/25 درصد پاسخ مثبت، کمترین امتیاز مثبت و بعد " یادگیری و بازخورد" با 82/41 درصد پاسخ مثبت بیشترین امتیاز مثبت را کسب کردند. نتیجه گیری: با توجه به وضعیت غیر قابل قبول فرهنگ ایمنی بیماران در تمام ابعاد آن در بیمارستان های مربوطه پیشنهاد می گردد در راستای مفاهیم فرهنگی از قبیل ایجاد "مکانیزم های حمایتی برای خانواده های بیماران" و ایجاد "فرهنگ بحث در مورد خطاها در میان پرستاران" اقدامات لازم مانند ارائه کلاس های آموزشی از جانب مدیران ارشد پرستاری لحاظ گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)