مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی برنامه آموزشی در ...
عنوان اثربخشی برنامه آموزشی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار در نوجوانان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش، دانش آموزان، مصرف سیگار، عملکرد
چکیده مقدمه: مصرف سیگار در نوجوانان یکی از مشکلات مهم بهداشتی محسوب م یشود و عامل خطر مهمی برای بروز رفتارهای پرخطر در بزرگسالی است. با توجه به شروع مصرف سیگار در سنین پایین و خطرات ناشی از آن، توجه به سطح دانش و رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار در نوجوانان ضروری می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی برنام ههای آموزشی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار در نوجوانان بود. 1388- روش ها: این پژوهش یک مطالعه مداخل های از نوع نیمه تجربی بود که بر روی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهر شیراز در سال 89 انجام گرفت. بر این اساس و قبل از شروع مداخله، مطالع های در این راستا انجام شد و طبق آن 240 نفر از دان شآموزان از دو مدرسه به صورت تصادفی، یکی به عنوان مداخله ( 120 نفر) و دیگری به عنوان شاهد ( 120 نفر) انتخاب شدند. سپس پرسش نامه در اختیار آنان قرار گرفت و پس از نسخه 16 با استفاده از SPSS اجرای برنامه آموزشی در گروه مداخله، داده های لازم از دو گروه جمع آوری گردید و پس از ورود به نر مافزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  و 2 McNemar ،Paired t ،Independent t آزمون های آماری یافته ها: میانگین نمره آگاهی از عوارض و پیامدهای مصرف سیگار بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش همچنین میانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار در گروه مداخله بعد از برنامه آموزشی افزایش .(P < 0/ معنی داری داشت ( 001 .(P < 0/ معنی دار آماری را نشان داد ( 001 نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، باید برنامه های آموزشی مناسبی در جهت تقویت رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار برای پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات در سنین پایین تر در نظر گرفته شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)