مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی علل اختلال رشد در ...
عنوان بررسی علل اختلال رشد در کودکان 6 تا 21 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال رشد کودک، مدل اعتقاد بهداشتی، مراکز بهداشتی و درمانی
چکیده مقدمه: شایع ترین سن ابتلا به اختلال رشد بدلیل انتقال سریع از تغذیه انحصاری با شیر مادر به مصرف سایر گروههای مواد غذایی،6 تا 12 ماهگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر اختلال رشد کودکان 6 تا 12 ماهه در شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت. روش کار: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مورد–شاهدی 100 نفر از مادران دارای کودک دچار اختلال رشد(گروه مورد) و 100 مادر دارای کودک سالم(گروه شاهد) به روش نمونه گیری تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان انتخاب و توسط پرسشنامه، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد مادران اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS -16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از بین متغیر های دموگرافیک، رتبه تولد( 04/0(p = و درآمد خانوار( 004/0 (p = با اختلال رشد رابطه معنی دار مستقیم داشت. میانگین آگاهی مادران با اختلال رشد کودکان رابطه در گروه شاهد پایین تر از گروه مورد بود )001/ .(p =در بین سازه های مدل نیز سازه شدت درک شده) 01/0 (p= ، منافع درک شده) 022 /0p= ) و خود کارآمدی(01/0= p ) دربین دوگروه تفاوت آماری معنی داری داشت. نتیجه نهایی : بعد خانوار، درآمد، آگاهی مادران، شدت درک شده، منافع درک شده و خود کارآمدی با اختلال رشد کودکان رابطه دارد. لذا انجام مداخله آموزشی تنظیم خانواده جهت تنظیم بعد خانوار و افزایش آگاهی و خودکارآمدی مادران در زمینه نحوه تهیه غذای کمکی توصیه می گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)