مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ...
عنوان بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء کیفیت سلامت بر اساس مدل حاکمیت بالینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مدیران بیمارستان، حاکمیت بالینی، ارتقاء کیفیت
چکیده مقدمه و هدف: امروزه پذیرش کیفیت، در مدیریت سازمان ها اهمیت یافته و روش ها ی متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده است که از میان این روش ها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار مطرح شد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران بیمارستان ها از مفهوم ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت بر اساس مدل حاکمیت بالینی در بیمارستان های شهر همدان بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود که در سطح بیمارستان های شهر همدان در سال 1391 انجام شد. برای بررسی آگاهی و نگرش مدیران در این مطالعه از پرسشنامه تعدیل یافته CGAQ استفاده شد. این پرسشنامه شامل 14سوال در مورد آگاهی و 15 سوال در مورد نگرش مدیران در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس اصول حاکمیت بالینی می باشد. با توجه به تعداد مدیران، مترون ها، سوپروایزران و سرپرستاران هر یک از بیمارستان های مربوطه، تعداد افراد مورد بررسی که با تعداد جامعه پژوهش برابر بود 96 نفر برآورد شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی- تحلیلی استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه کمترین میزان آگاهی از مفهوم ارتقاء کیفیت بر اساس اصل مدیریت خطر بود. همچنین بیشتر مدیران نسبت به ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامتی بر اساس اصول حاکمیت بالینی نگرش متوسطی داشتند. نتیجه گیری: با توجه به آگاهی کم مدیران از مفهوم ارتقاء کیفت بر اساس اصول حاکمیت بالینی خصوصا در زمینه مدیریت خطر، ایجاد برنامه های مدیریتی و آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت خطر پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)