مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین گونه های بروسلا ایزوله ...
عنوان تعیین گونه های بروسلا ایزوله شده از نمونه های خون بیماران مشکوک به بروسلوزیس با روش PCR
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بروسلوزیس، شناسایی،کشت خون، PCR
چکیده زمینه و هدف: بروسلوزیس به عنوان یکی از بیمای های شایع زئونوز محسوب می شود و استان همدان یکی از مناطق اندمیک این بیماری است. هدف از این مطالعه جداسازی بروسلا از بیماران بروسلوزیس و تعیین گونه های این باکتری به منظور بررسی شیوع این سویه ها بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود و از50 بیمارمشکوک به بروسلوز و دارای علایم بالینی نمونه گیری از خون انجام شد. هر نمونه در محیط کشت خون BACTEC به مدت 14 روزتحت بررسی قرار گرفت. سپس، نمونه ها روی محیط بروسلا آگار کشت داده شد و برای تشخیص باکتری های رشد کرده، از آزمون های بیوشیمیایی استفاده گردید. در مرحله بعد آزمون PCR جهت تائید و تعیین گونه های بروسلا انجام شد. یافته ها: از 50 نمونه خون گرفته شده از بیماران مشکوک به بروسلوز، 7 نمونه خون از نظر آلودگی با بروسلا با روش کشت مثبت و با روشPCR تائید گردید. توسط PCR مستقیم روی نمونه های خون (22 درصد) 11 مورد مثبت شدند که تمام موارد کشت مثبت توسط PCR نیز شناسائی شدند. پس از انجام آزمون های بیوشیمیایی و PCR ، بروسلا ملی تنسیس به عنوان گونه باکتری های جدا شده، شناخته شد. نتیجه گیری: در این مطالعه تکنیک PCR برای تشخیص گونه های بروسلا در مقایسه با روش های معمول باکتری شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه نشان می دهد که شیوع بروسلوز با عامل غالبیت بروسلا ملی تنسیس در استان همدان مشهود بوده و تلاش برای ریشه کن سازی این باکتری در این منطقه بایستی انجام گیرد
پژوهشگران زهرا ناصری (نفر اول)، محمد یوسف علیخانی (نفر دوم)، سیدحمید هاشمی (نفر سوم)، محمدرضا عربستانی (نفر چهارم)