مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ...
عنوان بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء کیفیت سلامت بر اساس مدل حاکمیت بالینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مدیران بیمارستان، حاکمیت بالینی، ارتقاء کیفیت
چکیده چکیده مقدمه و هدف: امروزه پذیرش کیفیت، در مدیریت سازمان ها اهمیت یافته و روش های متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده است که از میان این روش ها، حاکمیت بالینی برای نخستین بار مطرح شد. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران بیمارستان ها از مفهوم ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامت بر اساس مدل حاکمیت بالینی در بیمارستان های شهر همدان بود. روش کار: این مطالعه از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود که در سطح بیمارستان های شهر همدان در سال 1391 انجام شد. برای بررسی آگاهی و نگرش مدیران در این مطالعه از پرسشنامه تعدیل استفاده شد. این پرسشنامه شامل 14 سوال در مورد آگاهی و 15 سوال در مورد نگرش CGAQ یافته مدیران در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس اصول حاکمیت بالینی می باشد. با توجه به تعداد مدیران، مترون ها، سوپروایزران و سرپرستاران هر یک از بیمارستان های مربوطه، تعداد افراد مورد بررسی که با تعداد جامعه پژوهش برابر بود 96 نفر برآورد شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی- تحلیلی استفاده شد. نتایج: در این مطالعه کمترین میزان آگاهی از مفهوم ارتقاء کیفیت بر اساس اصل مدیریت خطر بود. همچنین بیشتر مدیران نسبت به ارتقاء کیفیت مراقبت های سلامتی بر اساس اصول حاکمیت بالینی نگرش متوسطی داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آگاهی کم مدیران از مفهوم ارتقاء کیفت بر اساس اصول حاکمیت بالینی خصوصا در زمینه مدیریت خطر، ایجاد برنامه های مدیریتی و آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت خطر پیشنهاد می گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، رضا شهرآبادی (نفر دوم)، جواد فردمال (نفر سوم)، مهناز خطیبان (نفر چهارم)