مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه استرس شغلی رانندگان ...
عنوان مطالعه استرس شغلی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر همدان در سال 1390
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رانندگان اتوبوس، استرس شغلی، استرس فیزیکی، روابط بین فردی،
چکیده مقدمه: امروزه استرس تبدیل به یک پدیده جهانی رو به رشدی شده است که تمامی گروههای شغلی و محیط های کاری را در تمام کشورها تحت تأثیر قرار می دهد. بر طبق مطالعات، رانندگی اتوبوس یکی از موقعیت های پر استرس شغلی می باشد. استرس می تواند از طریق تداخل با عملکرد ایمن راننده، منجر به بروز حادثه شود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت استرس شغلی رانندگان اتوبوس های شرکت واحد شهر همدان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در بهار سال 1390 انجام شد. جامعه آماری، کلیه رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر همدان بودند. تعداد 54 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ ال رایس مورد استفاده قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها، شامل t-test و ANOVA بود. یافته ها: نتایج نشان داد 76% از رانندگان سطح استرس بالا، 16% سطح استرس متوسط و 8% سطح استرس پائین دارند و بیشترین همبستگی نمره استرس شغلی به ترتیب با روابط بین فردی و استرس فیزیکی به دست آمد. در این مطالعه رابطه استرس شغلی با خصوصیات دموگرافیک رانندگان از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0< P ). نتیجه گیری: سطح بالای استرس رانندگان، ضرورت اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس را در سطح سازمان نشان می دهد. رسیدگی به وضعیت ارتقاء و امنیت شغلی و برقراری امکان ارتباط مؤثر رانندگان با سرپرستان و فراهم کردن امکان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها بایستی در اولویت اول با هدف بهبود وضعیت استرس شغلی رانندگان قرار گیرد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، نیلوفر دامیار (نفر دوم)، ایرج محمدفام (نفر سوم)، جواد فردمال (نفر چهارم)