مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل باکتریال عفونت ...
عنوان بررسی عوامل باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بالغین بستری و مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عفونت ادراری، بالغین، آنتی بیوتیک، مقاومت آنتی بیوتیکی
چکیده مقدمه: مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در سراسر جهان می باشد. لذا اطلاع از وضعیت سویه های ایجاد کننده عفونت ادراری در برابر آنتی بیوتیک های رایج در درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بالغین مراجعه کننده و بستری در بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1390 انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 214 فرد مراجعه کننده و بستری شده در بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1390 انجام شد. بررسی مرفولوژی و شناسایی باکتری های ایزوله شده با استفاده از رنگ آمیزی گرم و بکارگیری آزمایش های بیوشیمیایی افتراقی انجام شد. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با دیسک های آنتی بیوتیکی کوتریموکسازول، نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین، سفتریاکسون، نیتروفورانتوئین، توبرامایسین، آموکسی سیلین، افلوکساسین و سپیروفلوکسازین با استفاده از روش کربی-بائر انجام گرفت. 45 درصد مرد بودند. شایع ترین عوامل ایجاد / 54 درصد زن و 7 / یافته های پژوهش: از 141 بیمار مورد مطالعه، 2 8/ 10 درصد)، استافیلوکوک ساپروفیتیکوس( 5 / عفونت به ترتیب شامل اشرشیا کلی( 61 درصد)، گونه های انتروباکتر( 7 7 درصد) بودند. در مجموع بدون در نظر گرفتن / 7 درصد) و گونه های پروتئوس( 1 / درصد)، پسودوموناس آئروژینوزا( 9 81 درصد در جنس مونث و 70 درصد در جنس مذکر) و کمترین / نوع میکروب، بیشترین مقاومت به آموکسی سیلین( 3 مقاومت به نالیدیکسیک اسید( 11 درصد در جنس مونث و 16 درصد در جنس مذکر) بود. اشرشیاکلی به عنوان شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراری همین الگو را در هر دو جنس مذکر و مونث نشان داد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، شایع ترین عامل مولد عفونت ادراری در بالغین اشرشیاکلی بوده و سویه ها بیشترین مقاومت را نسبت به آموکسی سیلین و کمترین مقاومت را نسبت به نالیدیکسیک اسید نشان دادند.
پژوهشگران سیدحمید هاشمی (نفر دوم)