مشخصات پژوهش

صفحه نخست /انتخاب فرآیند بهینه تصفیه ...
عنوان انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید فرآورده های لبنی با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی، فاضلاب صنایع لبنی، تصمیم گیری چند معیاره
چکیده زمینه و هدف: در این مطالعه، که یک مطالعه تجربی است، جهت تع یین بهترین فرآیند تصفیه فاضلاب کارخانجات فرآورد ههای لبنی، که یکی از تکنیک های تصمی مگیری چند معیاره )Analytical Hierarchy Process: AHP( از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مبتنی بر دانش کارشناسی است استفاده گردید. )Multi-Criteria Decision-Making: MCDM( روش بررسی: ابتدا ساختار سلسله مراتبی تشکیل و معیارهای اصلی و شاخ صها تعریف گردید. سپس وضعیت فرایندهای تصفیه موجود با انجام بازدید میدانی، نتایج آزمایشات مربوط به پساب ورودی و خروجی بررسی و به شاخ صهای کمی تبدیل گردید. سپس وز ندهی معیارهای اصلی و شاخ صها بسته به شرایط موجود، آزمایشات انجام شده و نظر اساتید متخصص انجام و در نهایت با ارزیابی و اولوی تبندی نهایی گزینه ها صورت پذیرفت. همچنین آنالیز تحلیل حساسیت بر روی Expert choice استفاده از نرم افزار معیارهای اصلی انجام و تاثیر تغ ییر وزن پارامترها بر روی گزینه ها ارزیابی گردید. یافت هها: در مقایسه معیارهای اصلی، معیار زیس تمحیطی نسبت به سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. پس از آن معیارهای فنی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتیج هگیری: با توجه به تاثیر پارامترهای گوناگون در انتخاب گزینه بهینه تصفیه فاضلاب، استفاده از رو شهای تصمی مگیری چند معیاره هوادهی” در اولویت اول قرار گرفت + ) Upflow anaerobic sludge blanket( UASB" ضروری است. پس از آنالیز نهایی، فرایند و پس از آن فرایندهای” فیلترب یهوازی + هوادهی”، “برکه ب یهوازی + 2 مرحله هوادهی+ 2 مرحله ت هنشینی”، “ فیلتر بی هوازی + 2 مرحله هوادهی+ 2 مرحله ته نشینی” و” سپتیک+ فیلترچکنده + هوادهی” در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
پژوهشگران قربان عسگری (نفر اول)، علیرضا رحمانی (نفر دوم)، علیرضا دهقانیان (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)