مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه الگوی حسا سیت آنتی ...
عنوان مقایسه الگوی حسا سیت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی فلور نرمال دستگاه گوارش و سویه های عامل عفونت ادراری کودکان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اشریشیاکلی،عفونت داخل شکمی، مقاومت دارویی، عفونت مجاری ادراری، کودکان
چکیده مقدمه : اشریشیا کولی به عنوان یکی از باکتریهای موجود در روده شایعترین عامل عفونت ادراری کودکان و از علل مهم عفونتهای داخل شکمی(پریتونیت وابسه) بدنبال اسیب های روده ای میباشد . عفونت مجاری ادراری که شامل سیستیت و پیلونفریت است، یکی از شایع ترین عفونت های دوران کودکی به شمار می رود و از آنجایی که اشریشیاکلی عامل بیش از 90% عفونت های مجاری ادراری اکتسابی از جامعه و 50% عفونت های مجاری ادراری بیمارستانی است، شناسایی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، از نظر بالینی و اپیدمیولوژیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ، 50 سویه اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه های ادراری کودکان زیر 7 سال مبتلا به عفونت مجاری ادراری و 50 سویه اشریشیا کلی ایزوله شده از نمونه مدفوع کودکان سالم با الگوی سن وجنس مشابه ، جهت بررسی حساسیت دارویی ، مورد مقایسه قرار گرفتند. حساسیت دارویی با روش دیسک دیفیوژن آگار سنجیده شد و نتایج از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 16 و تست کای دو مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: بیشترین میزان حساسیت دارویی سویه های یوروپاتوژن و سویه های روده ای اشریشیاکلی به ترتیب نسبت به آمیکاسین 94% و 100%، نیتروفورانتوئین 90% و 88%، جنتامایسین 66% و 94%، سفیکسیم 56% و 60%، نالیدیکسیک اسید 38% و 44%و کوتریموکسازول 28% و 32% بود. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان مقاومت نسبت به جنتا مایسین ،سفیکسیم و نالیدیکسیک اسید در سویه های ادراری نسبت به سویه های روده ای بیشتر می باشد. بیشترین میزان مقاومت دارویی در سویه های ادراری اشریشیا کلی مربوط به کوتریموکسازول و کمترین میزان مقاومت نسبت به امیکاسین می باشد .
پژوهشگران ایرج صدیقی (نفر اول)، محمد یوسف علیخانی (نفر دوم)، سارا نخعی (نفر سوم)، پژمان کرمی (نفر پنجم)