مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت آلودگی به ...
عنوان بررسی وضعیت آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان زیر 10 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان در سال 1392
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کریپتوسپوریدیوز، همه گیر شناسی،کریپتوسپوریدیوم، کودکان
چکیده مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم یکی از مهم ترین تک یاخته ها ی پاتوژن روده ای، زئونوز و فرصت طلب می باشد و یکی از عوامل مهم ایجاد کننده ی اسهال در افراد با نقص سیستم ایمنی و هم چنین کودکان است. این مطالعه با در نظر گرفتن حساسیت بالای کودکان در برابر عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم، ماهیت زئونوز بودن آن، عدم وجود درمان قطعی علیه آن و هم چنین عدم وجود مطالعه جدید در این زمینه در این منطقه و با هدف تعیین میزان شیوع این انگل در کودکان زیر 10 سال مناطق شهری و روستایی شهرستان همدان صورت گرفت. روش کار: مطالعه حاضر بر روی 420 کودک (222 نفر مذکر و 198 نفر مونث) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان همدان در سال 1392 انجام پذیرفت. نمونه های مدفوع با روش تغلیظ فرمالین- اتر و با روش رنگ آمیزی زیل نلسون اصلاح شده سرد مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. نتایج حاصل با آزمون آماری مربع کای (x2) مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج: از کل کودکان مورد مطالعه 2 نفر (47/0%) (یک پسر 16 ماهه و یک دختر شش ساله) مبتلا به عفونت ناشی از کریپتوسپوریدیوم بودند، که هر دو ساکن روستا و در تماس مستقیم با دام بودند. نتیجه نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه وجود این انگل را، هرچند با شیوع کم، فقط در ساکنین مناطق روستایی و تنها در کودکان در تماس با دام نشان داد. بنابراین لزوم ارتقای سطح بهداشت و آگاهی های بهداشتی به خصوص در ساکنین مناطق روستایی احساس می شود.
پژوهشگران مرضیه اسدی (نفر اول)، ایرج صدیقی (نفر دوم)، محمد فلاح (نفر سوم)، مسعود سعیدی جم (نفر چهارم)، امیرحسین مقصود (نفر پنجم)