مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه اثر بی حسی موضعی ژل ...
عنوان مقایسه اثر بی حسی موضعی ژل آمی تریپتیلین 2 درصد با لیدوکائین2درصددر زخم هایایزوله اندام نیازمند ترمیم اولیه با بخیه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها بی حسی موضعی- ژل آمی تریپتیلین 2 -لیدوکائین2درصد
چکیده بی حسی موضعی (Local anesthesia) به استفاده از مواد داروئی، شیمیایی و فیزیکی برای قطع موقتی انتقال عصبی و درنتیجه از بین رفتن حس درد گفته می شود.داروهایضدافسردگیسهحلقهای (tricyclic antidepressant)دارایآثارگستردهمحیطیومرکزیهستند. داروهای بیحس کننده موضعی باانسداد کانال های سدیمی سبب بیحسی میشوند و اثرات ضد دردی داروهای TCA به صورت سیستمیک و حتی مصرف موضعی مثل دوکسپین به اثبات رسیده است و نیز نشان داده شد که TCA از جمله آمی تریپتیلین تمایلی به اتصال به همان جایگاه بی حس کننده ها در سطح کانال سدیمی دارد به عبارت دیگر گیرنده آمی تریپتیلین با بی حس کننده ها در کانال سدیم همپوشانی دارد .در رابطه با مکانیسم اثر آمی تریپتیلین در سطح محیطی نیز مطالعات نشان داده است این دارو قادر است با مهار مستقیم تخلیه فیبر های حسی محیطی و با کاهش فعالیت التهابی در محیط باعث ایجاد بی دردی شود.شواهد دیگری نیز مبنی بر مهار کانالهای سدیمی توسط این دارو گزارش شده است ..باتوجه به نتایج مطالعات انجام شده که شواهد اثر ضد دردی آمی تریپتیلین را اثبات کرده اند و نیز با توجه به اینکه مطالعات انجام شده در این زمینه بسیار کم و در شهر همدان نیز مطالعه مشابهی صورت نگرفته است انجام این مطالعه به منظور بررسی اثر بی حس کنندگی آمی تریپتیلین در ترمیم اولیه زخم ها با بخیه زدن ضروری بنظر میرسد.
پژوهشگران رسول حدادی (استاد راهنمای دوم)، عباس مرادی (هیئت علمی) (مشاور آماری)، فرنوش جلیلوند (دانشجو)، رسول سلیمی (مجری اصلی)