مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر شش هفته تمرین هوازی ...
عنوان تأثیر شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر استقامت قلبی عروقی، ترکیب بدنی، انعطافپذیری، توان بیهوازی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت زندگی، ایروبیک استپ، آمادگی قلبی عروقی، ترکیب بدنی، انعطافپذیری
چکیده مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تاثیر 6 هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر آمادگی قلبی عروقی، ترکیب بدنی، انعطافپذیری، توان بیهوازی پا و کیفیت 1390 بود. - زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91 مواد و روشها: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و تعداد 31 نفر از دانشجویان دختر 24 تا 30 سال دانشگاه اصفهان بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و 1) و گروه کنترل شامل 15 دانشجوی دختر (با /61± 58 ، قد 4 /34±6/ 27 ، وزن 27 ± تجربی قرار گرفتند. گروه آزمودنی شامل 16 دانشجوی دختر (میانگین سن 2 1) بودند. اندازهگیرهای پیشآزمون و پسآزمون شامل استقامت قلبی عروقی، انعطافپذیری، توان بیهوازی /61± 54 ، قد 6 /7±7/ 25 ، وزن 32 ± میانگین سن 1 بود. از آزمون آنالیز کوواریانس برای تحلیل دادهها استفاده شد. (WHOQOL) پا، درصد چربی بدن و کیفیت زندگی از طریق پرسشنامه مشاهده شد ولی (p= و کاهش معنیداری در ترکیب بدنی( 0.046 (p= یافتهها: بر اساس یافتههای تحقیق افزایش معنیداری در استقامت قلبی عروقی ( 0.001 افزایش (p= افزایش معنیداری را نشان نداد . در نمره کل شاخص های کیفیت زندگی ( 0.00 (p= و انعطافپذیری ( 0.109 (p= توان بیهوازی پا ( 0.180 معنیداری مشاهده شد. نتیجهگیری: نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ موجب بهبود کیفیت زندگی و ترکیب بدنی و استقامت قلبی عروقی میشود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)