مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گزارش یک مورد ترومبوآمبولی ...
عنوان گزارش یک مورد ترومبوآمبولی ریه همراه با سل ریوی اسمیر مثبت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آمبولی ریه / خلط / سل
چکیده مقدمه: بیماری سل به علت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس ایجاد می شود. موارد نادری از همزمانی ترومبوآمبـولی ریـه بـا سـل ریوی یا خارج ریوی در هفته های اول درمان ضد سل گزارش شده است. معرفی بیمار: بیمار زنی 28 ساله بود که به علت درد مچ پا، تب، تعریق شبانه، تنگی نفس و سرفه های خلـط دار بـستری شـد. در رادیوگرافی قفسه سینه کدورت های پراکنده در ریتین مشاهده گردید. اسمیر خلط بیمار در سه نوبت از نظر باسیل سل مثبـت شد. درمان ضد سل برای بیمار شروع و حال عمومی وی رو به بهبودی بود که ناگهان در روز هشتم درمـان، دچـار تنگـی نفـس شدید،دردقفسهسینهوهموپتیزیشد.درنوارقلببیمارتاکیکاردیسینوسیهمراهباT invertدرلیدهایV1-V3مشاهده شد. با انجام سی تی آنژیو گرافی ریه، ترومبوآمبولی ریوی تایید گردید. اکوکـاردیوگرافی و سـونو گرافـی داپلـر وریـدی پاهـا طبیعی بودند و بیمار اختلالات هیپر کوآگولوپاتی نداشت. بیمار تحت درمان وارفارین و ضد سل به مدت شش ماه قرار گرفت و در پایان درمان اسمیر منفی شد و کاملاً بهبود یافت. نتیجه نهایی: با توجه به موارد نادر گزارش شده، در بیماران با سل ریوی که دچار تشدید علایم ریوی مخصوصاً در هفته های اول درمان ضد سل می شوند، باید به فکر ترومبوآمبولی ریه بود.
پژوهشگران فریبا کرامت (نفر اول)