مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اپیدمیولوژی کمردرد و ارتباط ...
عنوان اپیدمیولوژی کمردرد و ارتباط آن با عوامل شغلی وشخصی در کارگران واحدهای صنعتی استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کمردرد،اسکلتی-عضلانی،پرسشنامه نوردیک
چکیده زمینه و هدف: کمردرد یکی از مشکلات اساسی در کارگران صنایع است ،.مطالعات مختلف نشان میدهد قسمت عمده ای از ضایعات ناشی از کار ، ابتلای سیستم اسکلتی – عضلانی است که حدود 60% از آن مربوط به کمردرداست. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع کمردرد و ارتباط آن با عوامل شغلی و شخصی در کارگران صنایع استان همدان و ارائه راه کار های پیشگیری و کنترلی می باشد. روش بررسی :این تحقیق به روش توصیفی _ تحلیلی بر روی حداقل 400نفر از کارگران صنایع که به روش تصادفی و سیستماتیک انتخاب شدند.اطلاعات به وسیله پرسشنامه Nordic و پرسشنامه بررسی سطح فعالیت فیزیکی (IPAQ) جمع آوری گردید. نرم افزار SPSS و روش های آمارتوصیفی و آزمون مجذور کای برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد میانگین سن کارگران 42/7 ±85/34 سال ، میانگین مدت اشتغال 12/6 ± 76/5 سال، میانگین ساعات کار درهفته کارگران 30/11±96/52 ساعت می باشد . 2/69 درصد از افراد مورد بررسی دارای سطح فعالیت فیزیکی بالا، 2/19 درصد متوسط و6/11 درصد پائین بوده اند . بررسی انجام شده میزان شیوع کمردرد 1/57درصد را نشان میدهد.نتایج بیانگر وجود ارتباط بین کمردرد کارگران و سابقه کار( 000/0= p-value )و ساعت کاری در هفته(007/0 p-value= ) و سطح فعالیت فیزیکی ( 000/0= p-value )می باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق علیرغم کم بودن سابقه کار و جوان بودن نیروی کار میزان شیوع کمردرد 1/57 درصد می باشد.لذا مداخله ارگونومیک ، اجتناب از ارجاع کارهای سنگین به کارگران و همچنین محدود نمودن حمل دستی بار می تواند باعث بهبود شرایط کار و کاهش میزان شیوع کمردرد و پیشگیری از ابتلاء به کمردرد در محیط های کار ی شود
پژوهشگران حسن احمدی (نفر اول)، علی اصغر فرشاد (نفر دوم)، مجید معتمدزاده(بازنشسته) (نفر سوم)، حسین محجوب (نفر چهارم)