مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اقدامات بهداشتی و ...
عنوان ارزیابی اقدامات بهداشتی و درمانی و ایمنی در خانه های بهداشت کارگری صنایع استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ایمنی، اقدام بهداشتی
چکیده حفظ جان کارگران که سرمایه اصلی تولید به حساب می آیند یکی از اولویت های نظام بهداشتی کشور است .به منظور پزوهش در سیستم بهداشتی ،این مطالعه ارزیابی اهم اقدامات بهداشتی پزشکی و ایمنی انجام شده در صنایع بالای 50 نفر کارگر استان همدان در سال 1376 در محدوده کاری خانه های بهداشت کارگری را مورد مطالعه قرار داد است. جمعیت مورد مطالعه کارگری در این تحقیق 3377 نفر بوده است و شیوه گرد آوری اطلاعات در این بررسی بصورت پرسشنامه های غیر حضوری ارسال شده از طریق معاونت بهداشتی بوده و مسئولین خانه های بهداشت کارگری در پاسخگویی و مفاد آن مختار بوده اند .نتایج نشان داد که میزان بهره مندی از پزشک پاره وقت و تمام وقت 58 % بود و میزان پوشش معاینات شغلی 64% ،اقدام در مورد بیماران شغلی تنها 11 % ، سرانه اقدام درمانی 87/2 % مورد است . نتیجه اینکه بنظر میرسد سهم خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای ارائه شده توسط خانه های بهداشت کارگری به مراکز صنعتی استان ناکاقی بوده است.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، قدرت اله سلیمانی (نفر دوم)، حسن احمدی (نفر سوم)