مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه سکل های رادیولوژیک در ...
عنوان مقایسه سکل های رادیولوژیک در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت و منفی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها سل ریوی-سی تی اسکن ریه-عوامل زمینه ای-همدان
چکیده بیش از 90% موارد بیماری سل ومرگ ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. کشورهایی که 75% موارد بیماری در آنها به فعالترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی(15-54سالگی) تعلق دارد. سل در ایران اندمیک می باشد و در بعضی استان های کشور شیوع بیماری بالاتر است لذا بر اساس راهنمای کشوری مبارزه باسل(1389) کنترل سل و مطالعه وارزیابی نتایج درمانی بیماران در اولویت می باشد و توصیه شده است در بیماران مبتلا به سل ریوی، در شروع و پایان درمان از رادیو گرافی قفسه سینه به منظور کمک به تشخیص و تعیین سیر بهبودی ضایعات استفاده گردد(16). با توجه به اینکه سل ریوی منجر به عوارض وسکل های متفاوت در ریه در سنین مختلف و همچنین موجب افزایش خطر کانسر ریه یا بیماریهای ریوی مزمن می شود(1و17و18). ما بر آن شدیم تا مطالعه ای را جهت بررسی مقایسه ایی سکل های رادیولوژیک را در بیماران سل ریوی اسمیر مثبت واسمیر منفی در شروع و پایان درمان از نظر روند بهبودی واسکارهای بجای مانده و پاسخ مناسب به درمان انجام دهیم تا بتوانیم ارزیابی از روند کنترل سل از نظر زمان تشخیص و اثر درمان ضد سل در بیماران سل در همدان داشته باشیم و با مقایسه علائم رادیوگرافی درCTوCXR و مدت زمان رسیدن به تشخیص ،انجام سریعتر گرافی (با ظهور سرفه بیش از 2 هفته به همراه ارسال نمونه خلط) وحتی جایگزینی آن با CT ریه را جهت بیماریابی سریعتر و پیگیری دقیقتر بیماران بررسی کنیم. لازم به ذکر است تا به حال چنین مطالعه ایی در همدان صورت نگرفته است.
پژوهشگران شهرام رستگاری (مشاور علمی)، سعادت ترابیان ( تسویه حساب ) (مشاور آماری)، فریبا کرامت (مجری اصلی)