مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا ...
عنوان ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی کاربران رایانه به روش تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر کاهش دردهای اسکلتی - عضلانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی پوسچر، ارگونومی، تمرینات اصلاحی
چکیده مقدمه: ناراحتی های اسکلتی-عضلانی ناشی از کار در کاربران رایانه از شیوع بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی کاربران کامپیوتر و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر کاهش دردهای اسکلتی- عضلانی بود. و RULA مواد و روش ها: در مرحله اول وضعیت بدنی و ناراحتی های اسککلت ی-عضکلانی 84 نفک ر از ککاربران ککامپ یوتر ادارات تویسکرکان بکا اسکتفاده از روش پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد. در مرحله بعدی 31 نفر جهت شرکت تمرینات اصلاحی به دو گروه 31 نفری کنترل و تجربی تقسکی و پک س از 8 هفتکه مجکدد مستقل و همبسته تجزیه وتحلیل شدند. t ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش آماری یافته ها: میزان شیوع درد به ترتیب در نواحی گردن، کمر، شانه، ناحیه پشت، مچ دست، آرنج و زانوها درصد بالایی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد. در واکاوی 2 درصد نیکز در / 44 درصد در سطح اقدامی سه و 4 / 32 و 3 / 13 درصد آزمودنی ها به ترتیب در اندام های چپ و راست در سطوح اقدامی دو، 2 / 63 و 6 / پوسچر، 3 و در اندام تحتانی )p=1/ 38 درصد ) 113 / ناحیه راست بدن در سطح چهار قرار داشتند. پس از مداخله برنامه تمرینات اصلاحی، در اندام های فوقانی گروه تجربی 3 .)p=1/ 38/7 درصد کاهش معنی دار درد مشاهده شد ) 116 نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد فراوانی اختلالات به ویژه در نواحی گردن، کمر، شانه، پشت و مچ دست در گروه مکورد مطالعکه بالاسکت و تمرینکات اصکلاحی منتخب قادر بود موجب کاهش درد و سطح خطر
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)