مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل موثر بر طول مدت ...
عنوان بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس در بیمارستان فاطمیه شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زایمان طبیعی؛ سزارین؛ عوامل موثر؛ مدل رگرسیونی کاکس
چکیده مقدمه: حاملگی و زایمان تجربه بزرگی در زندگی یک زن محسوب می گردد. افزایش زایمان سزارین به عوامل گوناگونی بستگی دارد که ناآگاهی بیماران، محرک های مالی، ترجیح پزشکان برخی از دلایل آن است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس در بیمارستان فاطمیه شهر همدان انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه آینده نگرتاریخی (historical cohort) می باشد که اطلاعات آن از بررسی پرونده های زنان مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان جهت زایمان در سال های1390- 1388 بوده است. تعداد 11246 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست محقق ساخته است. متغیر پاسخ دراین مطالعه مدت زمان بستری زنان دربیمارستان به واسطه زایمان بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش کاپلان-مایر، آزمون لگ-رتبه و مدل مخاطرات متناسب کاکس و در نرم افزار SPSS (نسخه 19) استفاده شده است و در تمام تحلیل ها از سطح معنی داری 05/0 استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سن زنان در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب 27/6±68/25 و 23/6±17/27 سال بوده است. میانگین وزن نوزاد در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب92/601±71/2984و 94/554±60/3030 گرم بوده است. میانه طول مدت زمان بستری در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب 06/18± 84/29 و59/24±46/41 ساعت بوده است. بر اساس آنالیز تک متغیره با استفاده از آزمون لگ-رتبه برای تمام متغیرهای مستقل، اختلاف زمان بستری در گروه های متفاوت متغیرهای سن مادر، سن حاملگی، وزن هنگام تولد، تعداد بارداری های قبلی و نوع زایمان معنی دار شده است. نتیجه گیری: با افزایش وزن نوزاد هنگام تولد، مدت زمان بستری آنها به صورت نامحسوسی زیاد می شود. همچنین با افزایش تعداد بارداری های قبلی این مدت زمان بطور کاملاً مشهودی کاهش می یابد و در نهایت میانه زمان بستری در زنان با زایمان سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.
پژوهشگران حسین محجوب (نفر سوم)