مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اتاقک سازی به منظور کنترل ...
عنوان اتاقک سازی به منظور کنترل صدای دستگاه دمنده هوا در یک صنعت فولاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اتاقکسازی، دمنده هوا، کنترل صدا، تحلیل آکوستیکی، صنعت فولاد.
چکیده زمینه و هدف: درصنعت فولاد دمندههای هوا که جهت تأمین هوای فشرده مورد استفاده قرار میگیرند، یکی از منابع صوتی آزاردهنده محسوب میشوند. هدف این مطالعه اتاقکسازی به منظور کنترل صدای دستگاه دمنده هوا در یک صنعت فولاد بود. صورت گرفت. دزیمتری به منظور برآورد ،CASELLA-Cell. روش بررسی: اندازهگیری تراز صدا همراه با تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج مدل 450 انجام گردید. توزیع تراز صدای ISO- بر اساس 3746 Lin و برآورد تراز توان صوت دستگاه در شبکه TES- میزان مواجهه کارگران با استفاده از دزیمتر مدل 1345 تهیه شد. تحلیل آکوستیکی محیط بر مبنای ویژگیهای جذب صوتی سطوح صورت SURFER انتشار یافته از منبع بهصورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار گرفت. در نهایت به منظور کنترل صدا یک اتاقک با دیواره فشرده تهیه شده از پانل ساندویچی، برای دمنده طراحی و میزان تأثیر مداخله برآورد گردید. است. علاوه بر این تراز توان صوت دستگاه Lin 2000 در شبکه خطی Hz 95/4 و فرکانس غالب آن dB(Lin) یافتهها: نتایج نشان داد تراز کلی فشار صوت دمنده 0 و میانگین میزان مواجهه شغلی با صدا / 102/9 تعیین گردید. میزان سطح جذب مؤثر صوتی سطوح داخلی سالن مذکور برابر با 082 dB دمنده در فرکانس غالب بر مبنای دز صدای دریافتی معادل 230 درصد بود. با طراحی اتاقک با لایه عایق اصلی از نوع ورق فولادی و لایه پشم شیشه و ورق پانچ بهعنوان جاذب در سطح 30 برآورد گردید. dB 0 نشتی، در حدود / داخلی دیواره آن، افت انتقال عملی صوت در فرکانس غالب با در نظر گرفتن 001 نتیجهگیری: عامل اصلی ایجاد صدا در دستگاه دمنده هوا، گیربکس و کمپرسور بود. زیرا عملکرد روتور و چرخ دندههای مارپیچی در قسمت گیربکس باعث فعل و انفعال بین جریان حرکت هوا در طول پرههای دوار و ثابت در داخل کمپرسور میشد، که با طراحی اتاقک میزان دز صدای دریافتی کارگران به کمتر از 20 درصد کاهش مییابد
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، محسن علی آبادی (نفر دوم)، ابراهیم درویشی (نفر سوم)