مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی آلودگی صدای کوره بلند ...
عنوان بررسی آلودگی صدای کوره بلند در یک صنعت فولاد به منظور کنترل صدا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تحلیل آکوستیکی، کوره بلند، کنترل صدا، صنعت فولاد، پناهگاه صوتی
چکیده مقدمه: در صنعت فولاد کوره های با سوخت کک که جهت ذوب سنگ آهن و تولید چدن مورد استفاده قرار می گیرند از منابع صدای آزاردهنده محسوب می گردند. هدف مطالعه حاضربررسی آلودگی صدای کوره بلند یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگی های صدای آن به منظور طرح کنترل صدا بود. TES- و دزیمتری صدا با استفاده از دزیمتر مدل Cell. روش ها: اندازه گیری تراز صدا و تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج صدا مدل 450 تهیه گردید و ویژگی های SURFER 1345 انجام گردید. توزیع تراز صدا در محوطه کوره به صورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار عایق بندی صوتی اتاق کنترل کوره و اتاق استراحت کارگران کوره مورد تحلیل آکوستیکی قرارگرفت. اصلاح اتاق استراحت کارگران و طراحی مجدد درب و پنجره اتاق کنترل پیشنهاد و میزان تاثیر مداخلات برآورد گردید. تعیین شد. میزان افت (Lin) 4000 در شبکه خطی Hz 90/3 و فرکانس غالب آن dB(Lin) یافته ها: تراز کلی فشار صوت در محوطه کوره 4/23 تعیین شد. دز صدای دریافتی dB 10/3 و dB انتقال صوت دیوار جداکننده اتاق کنترل و اتاق استراحت کارگران کوره به ترتیب 30 dB کارگران 240 ٪ تعیین گردید. میزان کاهش تراز صوت اتا قها با اجرای طرح های کنترلی ارائه شده بر مبنای عای قبندی صوت در واحد کوره برآورد شده است. نتیجه گیری: عامل اصلی آلودگی صدا در اطراف کوره ناشی از جریان آشفته و متلاطم هوا در کانال های هوای ورودی به کوره بود که با توجه به امکان سنجی صورت گرفته پناهگاه صوتی استاندارد در قالب اتاق کنترل و استراحت موثرترین روش کنترل مواجهه کارگران با صدا ارایه و طراحی گردیدکه براین اساس میزان دز صدای دریافتی کارگران به کمتر از 100 ٪ کاهش خواهد یافت
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، محسن علی آبادی (نفر دوم)، ابراهیم درویشی (نفر سوم)