مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی ...
عنوان ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه ای در محیط کاری بیمارستانهای شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها روشنایی مطلوب، روشنایی داخلی، روشنایی محوطهای، بیمارستان
چکیده زمینه و هدف: روشنایی مطلوب یکی از مهمترین عوامل بهینهسازی شرایط فیزیکی اماکن مختلف بهویژه محیطهای کاری و عمومی نظیر بیمارستانها است. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی، موضعی و محوطهای بیمارستانهای شهر همدان صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال 1385 انجام شد، روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطهای در هفت بیمارستان توسط دستگاه لوکس IESNA شهر همدان موردبررسی قرار گرفت. شدت روشنایی بیمارستانها در ساعات اولیه شب، مطابق روش پیشنهادی اندازهگیری شد. پارامترهای مؤثر در کیفیت روشنایی نظیر رنگ دهی چراغها، تناسب فنی طراحی و یکدستی روشنایی Lutron-Lx متر مدل 102 تجزیهوتحلیل شد. SPSS بررسی گردید. نتایج مطالعه توسط نرمافزار 13 90/44± بود که از میزان توصیهشده کشوری کمتر بود. بیشترین و (46/97) Lx یافتهها: نتایج نشان داد متوسط شدت روشنایی عمومی داخل بناها کمترین شدت روشنایی عمومی داخلی در بخشهای مختلف بیمارستان به ترتیب در ایستگاه پرستاری و آزمایشگاهها بود. متوسط شدت 131/5± بود که از میزان توصیهشده کمتر بودند. بیشترین (60/2)Lx 47/92± و متوسط شدت روشنایی موضعی (53/2)Lx روشنایی محوطهای %83/ 90 % سامانههای روشنایی عمومی داخلی، 3 / شدت روشنایی موضعی در آزمایشگاهها و کمترین آن در اتاق بستری، معاینه و تزریقات بود. 6 سامانههای روشنایی محوطهای و 100 % سامانههای روشنایی موضعی بیمارستانها طراحی قابل قبولی نداشتند. نتیجهگیری: براساس نتایج این مطالعه متوسط شدت روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطهای در بیمارستانهای شهر همدان کمتر از حد توصیه شده است و برای تأمین روشنایی مطلوب در بیمارستانها بر لزوم اجرای اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد و اصلاح سامانههای روشنایی تأکید میشود.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، مسعود شفیعی مطلق (نفر دوم)، مهدی جمشیدی (نفر سوم)، نسیم سلیمی (نفر چهارم)، زهرا ولی زاده (نفر پنجم)