مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میدانهای الکترو مغناطیس ...
عنوان بررسی میدانهای الکترو مغناطیس با فرکانس خیلی پایین (ELF) ساطع شده از لپ تاپهای متداول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شدت میدان الکتریکی، شدت میدان مغناطیسی، ELF، لپ تاپ
چکیده مقدمه: میدان های الکترومغناطیس ساطع شده از لپ تاپ ها، امواج با فرکانس بیش از حد پایین (ELF) شناخته شده اند. این مطالعه با هدف مطالعه شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس خیلی پایین (ELF) ساطع شده از انواع لپ تاپ های متداول انجام شده است. . روش کار: شدت میدان های الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی در اطراف 40 لپ تاپ از مارک های متداول مورد استفاده در فواصل 30، 60 و 90 سانتی متری در چهار طرف لپ تاپ ها اندازه گیری شد. اندازه گیری ها در چهار حالت روشن بودن لپ تاپ، حالت sleep، حالت اجرای برنامه office و اجرای فایل های صوتی-تصویری مطابق با استاندارد انجام شد. . یافته ها: مقادیر شدت میدان مغناطیسی برای تمام لپ تاپ ها تقریباٌ ثابت و در حدود mA/m 28 تا mA/m 32 بود. نتایج اندازه گیری شدت میدان الکتریکی، در فواصل 30، 60 و 90 سانتی متری اطراف لپ تاپ ها و در چهار جهت لپ تاپ ها مقادیر متفاوتی را نشان داد. در لپ تاپ های نوع DELL و hp بین میانگین میدان الکتریکی روی صفحه کلید در چهار حالت کارکرد لپ تاپ اختلاف معنی داری وجود دارد (P< 0/05). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که لپ تاپ ها میدان های الکتریکی و مغناطیسی در محدوده فرکانس های خیلی کوتاه (ELF) ایجاد می کنند که شدت این میدانها به نوع لپ تاپ، حالت کارکرد لپ تاپ و محل اندازه گیری نسبت به لپ تاپ بستگی دارد.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، حسین ابراهیمی (نفر دوم)، مجید فلاحی (نفر سوم)، احمد سلطان زاده (نفر چهارم)، سعید موسوی ( تسویه حساب کرده است) (نفر پنجم)