مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه میدانهای الکترومغناطیس ...
عنوان مطالعه میدانهای الکترومغناطیس تلفنهای همراه متداول و برخی علایم خود گزارش شده کاربران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، تلفن همراه، کاربر.
چکیده مقدمه: امروزه انجام بسیاری از فعالیتها مستلزم استفاده از تلفن همراه و مواجهه با آن است. با توجه به اهمیت موضوع و ابهامات مطرحشدده درمدورد تدرایرات آنها، هدف این تحقیق بررسی میدانهای الکترومغناطیس گوشیهای همراه متداول و ارتباط کمیات مورد سنجش آنها با برخی علایم سلامتی کاربران بودهاست. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در روی 01 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1131 انجامشد. برای انددازه گیدری استفاده شد. همچنین برخی علایم سلامتی کاربران از Electrosmog Meter TES- میدان الکتریکی، مغناطیسی و چگالی توان تلفنهای همراه از دستگاه 593 طریق پرسشنامه ابتگردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس، تی و مجذورکای انجام شد. یافته ها: در همه گوشیهای مورد مطالعه، کمیات مورد سنجش )شدت میدان الکتریکی، مغناطیسی و چگالی توان( در حالت مکالمه بالاترین مقدار بود. میانگین و )P=1/ بین میانگین شدت میدان مغناطیسی هنگام مکالمه با سدردرد ) 12 .(P= 1/ چگالی توان گوشیها در هنگام مکالمه با هم اختلاف معنا دار داشتند( 111 .)P=1/ و همچنین بین میانگین چگالی توان در شرایط مذکور و کم خوابی ارتباط معن ادار وجود داشت ) 112 )P=1/ اضطراب کاربران ) 11 نتیجه گیری: هرچند در این تحقیق ارتباط بین برخی علایم خود اظهارشده و شدت میدانهای الکترومغناطیس تلفن همدراه همسدو بدا سدایر مطالعدات مشدابه ترییدشد، نمیتوان به طور مطلق این علایم را به استفاده از گوشیها نسبت داد؛ لذا توصیه می گردد جوانب احتیاط از جمله کاهش مواجهه با تشعشدعات تلفدن - های همراه در هنگام استفاده از آنها و انتخاب گوشیهای ایمن تر برای پیشگیری از عوارض احتمالی رعایت گردد
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، مجتبی کمالی نیا (نفر دوم)، کمال الدین عابدی (نفر سوم)، سارا کریمی زوردگانی (نفر چهارم)، محبوبه اسحاقی (نفر پنجم)