مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط بین وضعیت مواجهه ...
عنوان بررسی ارتباط بین وضعیت مواجهه با صدا و استرس شغلی مؤثر بر اعمال ناایمن و حوادث رانندگی در رانندگان اتوبوسهای شهری همدان در سال 1390
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مواجهه صوتی، استرس شغلی، اعمال ناایمن، حوادث ترافیکی
چکیده زمینه و هدف: در میان سیستمهایی که فرد، روزانه در تعامل با آن میباشد، سیستم حملونقل عمومی وی را در معرض ریسکهای متعددی قرارمیدهد. در این میان، مواجهه رانندگان با صدا میتواند از طریق ایجاد افت شنوایی و استرس، بر عملکرد ایمن راننده تأثیر گذاشته و در نتیجه منجر به بروز حادثه شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر صدا و استرس شغلی بر اعمال ناایمن و حوادث رانندگان اتوبوس انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در بهار سال 1390 انجامشد. تعداد 54 راننده با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین رانندگان اتوبوس های پرسشنامه استرس شغلی ،(CEL شهری همدان انتخاب شدند. ابزارها و روشهای مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات شامل، دستگاه صدا سنج ( 450 فیلیپالرایس، پرسشنامه اطلاعات فردی، تکنیک نمونهگیری ایمنی و چکلیست آمار یکساله حوادث بود. آزمونهای آماری مورد استفاده در تحلیل دادهها شامل بود. spss در 16 t-test و Logistic ،ANOVA 42 % بوده و مواجهه صوتی آنها در محدوده ریسک / یافتهها: نتایج نشانداد 76 % رانندگان استرس بالا دارند، درصد اعمال ناایمن انجامشده توسط رانندگان، 71 بالا قرار دارد. همچنین نتایج نشانداد با افزایش میزان مواجهه صوتی و میزان استرس شغلی رانندگان درصد اعمال ناایمن و احتمال رخداد حادثه افزایش مییابد. نتیجهگیری: با توجه به سطح بالای استرس، درصد بالای اعمال ناایمن و مواجهه صوتی در رانندگان مورد مطالعه، این افراد مستعد بروز حادثه میباشند. بنابراین اجرای برنامه مدیریت استرس و آموزش رانندگان درخصوص رعایت مسائل ایمنی بهمنظور کاهش سطح استرس و درصد اعمال ناایمن و درنتیجه کاهش حوادث ضرورت دارد
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، نیلوفر دامیار (نفر دوم)، ایرج محمدفام (نفر سوم)، جواد فردمال (نفر چهارم)