مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین منابع اصلى مولد صدا در ...
عنوان تعیین منابع اصلى مولد صدا در تجهیزات توربین در یک نیروگاه حرارتى تولید برق
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صدا، منبع صدا، نیروگاه حرارتى، پمپ تغذیه کننده آب
چکیده مقدمه: نیروگا هها از جمله صنایع مهم کشور م ىباشند که تعداد قابل توجهى از کارگران در آنها مشغول به کار هستند و تامین سلامت آنان حایز اهمیت مى باشد. مواجهه با صدا، به عنوان فراگی رترین آلاینده فیزیکى محیط کار یک معضل مهم ایمنى و بهداشت در بسیارى از مجموعه هاى صنعتى محسوب م ىگردد و تعیین منابع اصلى یکى از اولوی تهاى مهم در کنترل صدا مى باشد. نیروگا هها به علت تنوع تجهیزات از جمله صنایع درگیر با این مشکل هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابى آلودگى صداى صنعتى نیروگاه و به منظور تعیین منابع اصلى صدا انجام گردید. روش کار: این مطالعه توصیفى تحلیلى و مقطعى در طبقه همکف واحد توربین یکى از نیروگا ههاى حرارتى انجام توسط دستگاه تراز سنج صوت کالیبره ISO و 11200 ISO گردید. صداى محیطى با رعایت استانداردهاى 9612 گردید. Surfer V. اندازه گیرى و سپس داد هها وارد نرم افزار 10 Slow و در حالت A در شبکه TES- شده مدل 1389 پس از شبکه بندى عمومى و تعیین محدود ههاى ه متراز در هر واحد و نحوه انتشار صوت در محیط، منبع اصلى صدا شناسایى شد. در نهایت با استفاده از نتایج اندازه گیرى تراز فشار صوت، با کمک روش شبک هبندى موضعى در تفکیک اجزاء اصلى دستگاه در انتشار صدا انجا م گردید. Surfer ترکیب با نرم افزار یافته ها: نتایج اندازه گیرى محیطى صدا نشان داد که تراز فشار صوت در کلیه واحدها در رده بندى محدوده خطر 93/1 ثبت dB(A) بود و از بین واحدهاى مورد بررسى بیشترین میانگین تراز فشار صوت مربوط به واحد 2 و با 3 گردید. نقش ههاى ه متراز صوتى رسم شده توسط نر مافزار نشان داد که بیشترین تراز فشار صوت در کلیه واحدها مربوط به ایستگا ههاى اطراف پمپ تغذیه کننده آب (فید واتر پمپ) بوده و این دستگاه به عنوان منبع اصلى صدا در کلیه واحدها تعیین شد. همچنین از بین 4 جزء اصلى این دستگاه، بیشترین تراز فشار صوت مربوط به پمپ اصلى 1000 بود. Hz 100 و فرکانس غالب dB(L) و گیربکس و داراى تراز فشار صوت حدو 1 د نتیجه گیرى: با توجه به اینکه بخش ورودى آب پم پهاى مورد بررسى نقش اصلى را در انتشار صدا دارد، طراحى و اجراى اقدامات کنترل فنى از جمله اتاقک سازى بر روى منابع به منظور کاهش تراز فشار صوت منتشره به حدود ایمن در این نیروگاه ، امرى ضرورى به نظر م ىرسد.
پژوهشگران محمد جهانگیری (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)